Biz hakda

GDHERO

Biz kim

FOSHAN-da 2018-nji ýylda doguldy. Ofis mebel meýdanyna esaslanyp, 10 ýyla golaý senagat ýagyşy we toplanmagy bar.Birnäçe ýyllap ýagyş we ösüşden soň, GDHERO indi professional ofis mebel markasyna öwrüldi.

GDHERO hytaý mebelleriniň doglan ýeri bolan Guangdong şäheriniň Foshan şäherinde ýerleşýär.Meýdany 50,000 inedördül metrden gowrak bolan öz zawody bar.Birnäçe ösen enjamlary hödürledi we öwrenmek, işlemek we güýmenmek üçin mebelleri ergonomiki dizaýn düşünjeleri bilen üpjün edip, global ulanyjylar üçin professional ofis mebel üpjün edijisi bolmak isleýär.

Kompaniýanyň ýerleşýän ýeri-3

GDHERO bilen baglanyşykly hemme zat içerde edilýär.Modul dizaýn inersenerlerimiz, önümçilik zawody, plastmassa sanjym fabrigi, öý sepýän desgada we gurnama / synag otagynda, bularyň hemmesi Foshan zawodymyzda ýerleşýär.Zawodymyz her ýylda 10 million dollardan gowrak girdeji gazanyp, her ýylda ýarym milliondan gowrak ofis mebellerini öndürip biler.Soňky ýyllarda GDHERO dünýä derejesinde ösýär we daşary ýurtlarda satuw agentliklerini döredýär.Önümler esasan Günorta-Gündogar Aziýada, Günorta Amerikada, Europeewropada, Eastakyn Gündogarda, Demirgazyk Amerikada we beýleki sebitlerde 100 ýurtda we sebitde öz içine aldy.GDHERO, Foshan ofis başlyk kärhanalarynyň töwereginde halkaralaşmak üçin güýçli güýje öwrüldi.

Näme üçin GDERO saýlamaly?

Hiline zyýan bermezden amatly bahalar.

10+ ýyllyk arkaýyn önümçilige, ajaýyp hil.

ok

Kategoriýa

1000+ önüm, kategoriýa seriýasyna baý.

Hil kepilligi

ISO: 9001 ulgamlaşdyrylan standarty berk ýerine ýetiriň.

Gözleg we gözleg topary

15+ ýyllyk tejribeli tehnikler topary.

Kepillik

5 ýyl kepillik.

Bazar

100+ ýurtda we sebitde gowy satylýan halkara ösüş we global marka strategiýasy.

Önümçilik liniýasy

Capacityokary kuwwaty we ýokary netijeliligi üpjün etmek üçin ösen önümçilik liniýalary.

Goldaw

Professional çözgüt goldawy, markany mahabat goldawy, innowasiýa dizaýn goldawy.

GDHERO Medeniýet

GDHERO esasy gymmatlyklary

Her ulanyja bagtly durmuş getiriň

GDHERO Marka tebigaty

Öz zawodlary, daşary söwda, awtonom fiziki dükanlar we içerki we daşarky elektron söwda kanal amallary

GDHERO Görüş

Ofis mebel önümçiliginde bir asyrlyk marka bolmaga borçly, döwür bilen aýakdaş gidýän pudak

GDHERO düşünjesi

Iş düşünjesi: Özara peýdalar, ilkinji nobatda hil.
Zehin düşünjesi: Ilki bilen her kimiň zehinini, ahlaklylygyny iň oňat ulanyň.
Önümler düşünjesi: Tehnologiýa öňdebaryjy, arkaýyn täzelik.