Iň oňat “Amazon Home” ýerine ýetiriji, aýak yzy bilen deri ofis oturgyjy

Gysga düşündiriş:

Model belgisi: L-820F

Ölçeg : Standart

Oturgyç gapagy materialy: PU deri

Köpük görnüşi: Dokary dykyzlykly köpük

Arm görnüşi: Yza çekilip bilinýän gollar

Mehanizmiň görnüşi: Köp funksiýaly mehanizm (beýikligi sazlamak we egilmek funksiýasy)

Gaz göterijisi: 80mm

Esasy: R350mm poroşok örtülen neýlon bazasy

Kasterler: 50mm kaster / neýlon

Aýak yzy: Hawa


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň esasy pursatlary

1.ERGONOMIK GEREK

sdtrh (1)

2.8CM DURMUŞ we 360 ​​DEGRES ROTASI --ASY - Iň oňat deri ofis oturgyjyny 8CM erkin göterip we peseldip bilersiňiz, beýikligiňize görä iň amatly beýiklige sazlap bilersiňiz.Ofis başlygymyz 360 dereje keseligine aýlanmagy hem goldaýar, şonuň üçin töweregiňizdäki adamlar bilen turman erkin aragatnaşyk gurup bilersiňiz.

3. TILT TENSION NAZARÇYLYGY BILEN KÖP-FUNKSIONAL MEXANIZM - Uzak wagtlap işläniňizden soň, iň oňat dynç almak we dynç almak üçin mehanizmiň tutawajyny egrelip bilersiňiz.

sdtrh (2)

4. DÜZGÜN / FOAM WE DURMUŞ BAZASY - Aýakgaply bu beýik arka oturgyç ýokary derejeli PU derisinden we gaty tekiz we ýumşak çydamly köpükden ýasalýar.Executiveerine ýetiriji başlyk owadan görünýär.Uly berk neýlon polat bazasy durnuklylygy we ýük göterijilik ukybyny ýokarlandyrmak üçin durnukly gurluşa eýe.

5. GÖRNÜŞLI FOTREST: Aýrylyp bilinýän aýak yzy gowy we berk, aýagyňyzy rahatlandyrmak we ýadawlygy azaltmak üçin amatly.Aýak yzyny alyp dynç alsaň, ikinji "düşegiň" bolar.

sdtrh (3)

6.5PCS FLEXIBLE CASTERS - Oturgyç, 360 dereje hemme taraplaýyn hereketi üpjün etmek üçin 5 sany çeýe çeýe rolikler bilen enjamlaşdyrylandyr.Uly hereket we çeýeligi erkin hereket etmäge mümkinçilik berýär.Bu sazlanyp bilinýän ýokary arka boýly oňat ofis oturgyjy her dürli gat üçin amatly we poluň ýüzüni çyzmaz.

Üstünliklerimiz

1. Foshan şäheriniň Jiujiang şäherinde ýerleşýän HERO OFF FURNITURE 10 ýyldan gowrak wagt bäri ofis oturgyçlaryny we oýun oturgyçlaryny professional öndüriji we eksport ediji.

2. Zawodyň meýdany: 10000 inedördül metr;150 işçi;20ylda 720 x 40HQ.

3.Biziň bahamyz gaty bäsdeşlik edýär.Käbir plastmassa esbaplary üçin galyplary açýarys we çykdajylary mümkin boldugyça azaldýarys.

4. Adaty önümlerimiz üçin pes MOQ.

5. Müşderiler tarapyndan talap edilýän eltiş wagtyna laýyklykda önümçiligi berk düzýäris we harytlary wagtynda iberýäris.

6.Biziň çig maly, ýarym önümi we taýýar önümi barlamak, her sargyt üçin gowy hilini barlamak üçin hünärmen QC toparymyz bar.

7. Adaty önümimiz üçin kepillik: 3 ýyl.

8.Biziň hyzmatymyz: has çalt jogap, bir sagadyň dowamynda e-poçta jogap beriň.Saleshli satuwlar, iş gutarandan soň jübi telefony ýa-da noutbuk arkaly e-poçtalary barlaýar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler