Düzülip bilinýän ýaraglar bilen iň oňat ergonomiki reňkli mesh ýokary ofis başlygy

Gysga düşündiriş:

Model belgisi: Q-2004

Ölçeg : Standart

Oturgyç gapagy materialy: Meş

Arm görnüşi: 1D sazlanyp bilinýän goltuk (ýokary we aşak)

Mehanizmiň görnüşi: Adaty egilme

Gaz göterijisi: 100mm

Esasy: R350mm hrom bazasy

Kasterler: 50mm Caster / PU

Çarçuwaly: Plastiki

Köpük görnüşi: ýokary dykyzlykly köpük


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň esasy pursatlary

1.Ergonomiki dizaýn: S şekilli, futuristik ergonomiki dizaýn, adam oňurgasyny simulasiýa edýär.Bedeniňizi we ýassyklaryňyzy ýuwaşlyk bilen gowylaşdyrýar we zarbalary siňdirýär.S şekilli egrilen arkaňyzdaky dartyşlary azaldýar we lomber goldaw arkaňyzy ylmy taýdan goraýar.Düzülip bilinýän ýaraglar bilen iň oňat ergonomiki reňkli mesh ýokary ofis başlygy, guýruk süňküne, ýumruklaryna we budlaryna basyş etmezden, beden basyşyny dargatýar, uzak wagtlap oturanyňyzdan soň hem rahat oturmak tejribesini üpjün edýär, ýadawlyk bilen hoşlaşyň.
2. Dem alýan mesh: Bu ergonomiki ofis oturgyjynyň üstündäki dem alýan mesh, arkaňyzy sowuk we rahat saklamak bilen goldaw berýär.Salkyn howa arkaňyzyň derini erkin saklap, adaty oturgyçlar bilen deňeşdirilende has uzak wagtlap oturgyçda rahat oturmaga mümkinçilik berýär.
3. 3 ýyl kepillik bilen ýokary hilli: Düzülip bilinýän ýaragly iň oňat ergonomiki reňkli mesh ýokary ofis başlygy dowam eder.Agramy 330 LBS bolup, iň ýokary hilli materiallardan ýasalýar, ýumşak ýokary dykyzlykly köpükli ýassykly oturgyç, 1D sazlap boljak gollar, başlyk we rolikli PU kaster tigirleri, ofisiň üstünden aňsatlyk bilen geçmäge mümkinçilik berýär.Ofis oturgyjyňyzy alyň - we iş rahatlygyňyzy ýokarlandyryň!
4.Gurnamak aňsat - Düzülip bilinýän ofis oturgyjy ähli enjamlar we zerur gurallar bilen enjamlaşdyrylandyr.Açyk görkezmelere serediň we 10 minutdan doly ýygnap bilersiňiz.

详情 页 2
详情 页 3
详情 页 5
详情 页 4
详情 页 6

Üstünliklerimiz

1. Foshan şäheriniň Jiujiang şäherinde ýerleşýän GERO OFF FURNITURE, ofis oturgyçlaryny we oýun oturgyçlaryny professional öndüriji we eksport ediji.
2. Zawodyň meýdany: 10000 inedördül metr;150 işçi;20ylda 720 x 40HQ.
3.Biziň bahamyz gaty bäsdeşlik edýär.Käbir plastmassa esbaplary üçin galyplary açýarys we çykdajylary mümkin boldugyça azaldýarys.
4. Adaty önümlerimiz üçin pes MOQ.
5. Müşderiler tarapyndan talap edilýän eltiş wagtyna laýyklykda önümçiligi berk düzýäris we harytlary wagtynda iberýäris.
6.Biziň çig maly, ýarym önümi we taýýar önümi barlamak, her sargyt üçin gowy hilini barlamak üçin hünärmen QC toparymyz bar.
7. Adaty önümimiz üçin kepillik: 3 ýyl.
8.Biziň hyzmatymyz: has çalt jogap, bir sagadyň dowamynda e-poçta jogap beriň.Saleshli satuwlar, iş gutarandan soň jübi telefony ýa-da noutbuk arkaly e-poçtalary barlaýar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler