Iň oňat ergonomiki iň amatly roker oýun oturgyjy Amazon

Gysga düşündiriş:

Model belgisi: G235

ÖlçegiStandart

Oturgyç gapagy materialy: PU deri

Arm görnüşi: sazlap bolýar2D

Mehanizmiň görnüşi: Adaty egilme

Gaz göterijisi: 80mmgara gaz göteriji

Esasy: R350mm neýlon bazasy

Kastorlar: 60mmAcingaryşKaster

Çarçuwaly: metal

Köpük görnüşi: Dokary dykyzlykTäzeKöpük

Düzülip bilinýän arka burç: 155°

Düzülip bilinýän lomber ýassygy: Hawa

Düzülip bilinýän başlyk: Hawa


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň esasy pursatlary

1. Ergonomiki 4D görnüşi, soňky oýun tejribesini goldamak üçin bedene ýuwaşlyk bilen örtülýär.Salkyn dizaýn kellesi we lomber goldaw, oňurgaňyzyň boýunda S şekilli egrini saklap, bedeniňizi saklaýar, bu aňyňyza we bedeniňize iň soňky dynç almaga kömek edýär.

2. Bu oturgyç, oýun stansiýaňyza ajaýyp goşundy ýa-da ofisiňize üýtgeşik täsir.Igerolbars nagyş dizaýny we ajaýyp logotipler bilen bilelikde ýaryş oturgyçlary bilen has gowy görülýän PU deri bilen gurlan oýun oturgyçlarymyz, stiliňize ajaýyp gabat gelip, oýun dünýäsinde agdyklyk etmegiňize kömek edip biler.

1

3. Howpsuz burç 155 ° çenli oturýan sazlanylýan arka tarap.Simpleönekeý leňňer amaly, burçuňyzy öz islegiňize görä sazlamaga mümkinçilik berýär, şonuň üçin oýun, işlemek we uklamak ýaly dürli ýagdaýlardan hoşal bolup bilersiňiz.

4. Dürli zerurlyklaryňyzy kanagatlandyrmak üçin 2D erkin sazlanyp bilinýän goltuklar, bu oýun oturgyjy üçin goltuklar ýokary we aşak, çep we sag tarap üçin erkin sazlanyp bilner.

2

5. Iň oňat ergonomiki iň amatly roker oýun oturgyjy Amazon, ofisde, kompýuteriň öňünde ýa-da oýun oýnasaňyzam, iň ýokary rahatlyk üçin ýokary dykyzlykly köpük ulanýar.

6. Düwürtige garşy PU rolikleri: PU örtügi tigirlerhas asuda işlemek we daşary ýurt zatlaryna we galyndylaryna has uly garşylyk üçin işlenip düzülendir.Olar edepsiz, ümsüm we sypaýy bolup, her bir hereket üçin zerur hereketi üpjün edýär.

3

7. acingaryş oýun oturgyjymyz, elektron sport oturgyjynyň standart ölçeglerine laýyklykda berk düzülendir.Munuň üstünde oturanyňyzda, özüňiz üçin ýasalan ýaly duýýarsyňyz

8. Zawodyň göni satuwy: arzan bahadan ýokary hilli önüm döredip bilersiňiz.Meýilnamalaşdyrmak arkaly yzygiderli çig mal saýlamagy, dizaýn we önüm öndürýäris.Duýgudaşlygy we işlemegi yzarlamak.Önümçilik el bilen işlemekden pesdir we hiç haçan hil taýdan eglişik etmeýäris.Siziň pikirleriňiz önümlerimizi gowulaşdyrmaga kömek edýän zawodymyza öz wagtynda kabul edilýär, şonuň üçin elmydama has gowy önümler we has amatly bahalar bilen üpjün edip bileris.

4 5 6 7

Üstünliklerimiz

1. Foshan, Jiujiang şäherinde ýerleşýän HERO OFF FURNITURE, 10 ýyldan gowrak wagt bäri ofis oturgyçlaryny we oýun oturgyçlaryny öndüriji we eksport ediji.
2. Zawodyň meýdany: 10000 inedördül metr;150 işçi;20ylda 720 x 40HQ.
3. Biziň bahamyz gaty bäsdeşlik edýär.Käbir plastmassa esbaplary üçin galyplary açýarys we çykdajylary mümkin boldugyça azaldýarys.
4. Adaty önümlerimiz üçin pes MOQ.
5. Müşderiler tarapyndan talap edilýän eltiş wagtyna laýyklykda önümçiligi berk düzýäris we harytlary wagtynda iberýäris.
6. Çig maly, ýarym önümi we taýýar önümi barlamak, her sargyt üçin gowy hilini barlamak üçin hünärmen QC toparymyz bar.
7. Adaty önümimiz üçin kepillik: 3 ýyl.
8. Hyzmatymyz: has çalt jogap bermek, e-poçtalara bir sagadyň dowamynda jogap bermek.Saleshli satuwlar, iş gutarandan soň jübi telefony ýa-da noutbuk arkaly e-poçtalary barlaýar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler