Arka agyrylary üçin iň oňat Herman Miller Ergonomiki oturgyç ofis başlygy

Gysga düşündiriş:

Model belgisi: Q-2201F

ÖlçegiStandart

Çarçuwa:Neýlon

Oturgyç gapagy:Mata mata

Köpük görnüşi:Galyndy köpük

Arm görnüşi:Berkidilen goltuk

Mehanizmiň görnüşi:Köp funksiýaly mehanizm (sazlanyp bilinýän beýiklik we islendik derejedäki gulplama bilen egilenfunksiýasy)

Gaz göteriji: D.85 mm hrom gaz göteriji

Esasy: R350 Hromesas

Kasterler: 60mm PU Sessiz Kaster


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň esasy pursatlary

1. Amatly ýokary arka: Bu beýik arka oturgyç, oňurgaňyzyň ähli uzynlygyny dogry ergonomiki ýerleşişi we amatly dynç alyş ýeri bilen üpjün edýär.Backokarky arka bilen dem alýan mesh, rahat we rahat saklaýan arassa howanyň aýlanyşyny hem üpjün edýär.

2. Gurulýan Lumbar Pad: gradeokary derejeli sazlanyp bilinýän agaç pad, bedeniňize uýgunlaşýar, aşaky arkaňyzdaky basyşy azaltmaga kömek edýär, çäksiz egilme gulpy we sinhro egilmesi oturmagyň aňsatlygyny gözegçilikde saklaýar, munuň biridigini aýtman geçýär. ofis oturgyjynda iň möhüm aýratynlyklar.

1

3. Ergonomiki dizaýn: Bütin oturgyjyň arkasy üçin özboluşly egrilik, boýnuňyzy esasanam ýatylýan ýagdaýda gowy gorap bilýän hemme taraplaýyn başlyk bolup hyzmat edýär.Bu ofis oturgyjy size rahatlyk bermek we iş tejribäňizden lezzet almak üçin döredildi.

2

4. Premium hil materialy: Oturgyçda ýokary hilli elastik tor bilen oňat polatlanan plastmassa çarçuwaly örtük bar we oturgyç, oturgyjyň öň tarapy uzak wagtlap ulanmagy goldaýan ýokary çydamly galyply köpük bilen.Mundan başga-da, agramy 350 kilograma barabar agyr neýlon bazasy bilen birlikde has ýokary derejeli rol oýnaýar.

3

5. Bu amatly öý ofis oturgyjy diňe bir işlemek üçin däl, ofisde we öýde dynç almak üçin hem, arkaňyzy özüňize laýyk burç bilen egreliň, aýak yzyny çykaryň, “amatly düşek” bolar. , we bu 'düşekde' ýatanyňyzda süýji düýş görüp bilersiňiz.

4

Üstünliklerimiz

1. Foshan, Jiujiang şäherinde ýerleşýän HERO OFF FURNITURE, 10 ýyldan gowrak wagt bäri ofis oturgyçlaryny we oýun oturgyçlaryny öndüriji we eksport ediji.
2. Zawodyň meýdany: 10000 inedördül metr;150 işçi;20ylda 720 x 40HQ.
3. Biziň bahamyz gaty bäsdeşlik edýär.Käbir plastmassa esbaplary üçin galyplary açýarys we çykdajylary mümkin boldugyça azaldýarys.
4. Adaty önümlerimiz üçin pes MOQ.
5. Müşderiler tarapyndan talap edilýän eltiş wagtyna laýyklykda önümçiligi berk düzýäris we harytlary wagtynda iberýäris.
6. Çig maly, ýarym önümi we taýýar önümi barlamak, her sargyt üçin gowy hilini barlamak üçin hünärmen QC toparymyz bar.
7. Adaty önümimiz üçin kepillik: 3 ýyl.
8. Hyzmatymyz: has çalt jogap bermek, e-poçtalara bir sagadyň dowamynda jogap bermek.Saleshli satuwlar, iş gutarandan soň jübi telefony ýa-da noutbuk arkaly e-poçtalary barlaýar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler