Habarlar

 • Gowy oýun oturgyjynyň ähmiýeti
  Iş wagty: 10-2023-nji aprel

  Häzirki wagtda elektron sport dünýä sportuna öwrüldi.Elektron sport höwesjeňi hökmünde amatly oýun oturgyjy hökmany suratda zerurdyr.Oýun oturgyjy diňe bir adaty oturgyç däl, eýsem elektron sport üçin ýörite döredilen ýokary tehnologiýaly önüm.Gowy oýun oturgyjyna diňe bir kärdeş gerek däl ...Koprak oka»

 • Klassiki ofis oturgyjyny täzeden kesgitlemek
  Iş wagty: 10-2023-nji aprel

  Daniýaly dizaýner Simon Legald.Işinde "dizaýnyň düýp manysy ulanylmaly we psihologiki we estetiki zerurlyklary hem kanagatlandyrmaly" diýilýär.Dizaýnlar tapgyrynda, töleg tölegini wizual görkezmek arkaly gereksiz jikme-jiklikler kän däl ...Koprak oka»

 • Size zerur zat oýun oturgyjy däl, diňe gowy oturgyç
  Iş wagty: 28-2023-nji mart

  Oýun oturgyjynyň gelip çykyşy üçin iň köp aýdylýanlar ýaryş oturgyjyndandyr we oýun oturgyjynyň ulanylyşynyň dürli görnüşleri bar, berlen maslahat oýun oturgyjynyň oýunçylar üçin iň gowy saýlaw däldigi.Hawa, oýunçylara oýun oturgyjy gerek däl, gowy ...Koprak oka»

 • Anotherene-de 5 klassiki oturgyç giriş
  Iş wagty: 28-2023-nji mart

  Anotherene-de 5 klassiki oturgyç tanyşdyryşy Geçen gezek 20-nji asyryň iň ajaýyp oturgyçlarynyň bäşisine göz aýladyk.Bu gün ýene 5 sany klassiki oturgyç bilen tanyşdyralyň.1.Çandigarh başlygy Chandigarh kafedrasyna ofis başlygy hem diýilýär.Öý medeniýeti ýa-da ret bilen tanyş bolsaňyz ...Koprak oka»

 • Bu 4 görnüşli ofis oturgyjyny saýlamazlyk
  Iş wagty: 21-2023-nji mart

  Sarp edijileriň amatly oturgyç saýlamagy barada köp makalalar bar.Bu meseläniň mazmuny, esasan, uzak wagtlap oturandan soň bedene has uly zyýan ýetirýän ergonomiki dizaýnda ýa-da howpsuzlykda kemçilikleri bolan 4 görnüşli ofis oturgyçlaryny düşündirmekden ybarat ...Koprak oka»

 • Ofis oturgyçlary barada haýsy ýokary dizaýner pikir edýär?
  Iş wagty: 21-2023-nji mart

  Joel Velasquez nemes dilinde meşhur ýokary dizaýner, geliň dizaýn we ofis oturgyjy baradaky pikirlerini göreliň, dizaýn we ofis meýilleriniň ösüşine has köp adam düşünsin.1. Ofis başlygy ofis giňişliginde nähili rol oýnaýar?Joel: Adamlaryň köpüsi impoga baha bermeýärler ...Koprak oka»

 • Ofis başlygy ýoga
  Iş wagty: 15-2023-nji mart

  Ofisde köplenç uzak otursaňyz, egniňizi, boýnuň myşsalaryny dartgynly ýagdaýda goýmak aňsat, uzak wagtlap hereketsiz bolsa, skapulohumeral periartrit we beýleki kesellere sebäp bolmak aňsat, muny etmek maslahat berilýär ofis oturgyçlaryňyzyň aşakdaky ýoga hereketleriniň köpüsi, oňa ...Koprak oka»

 • Ofis işgärleri we ofis oturgyçlary
  Iş wagty: 15-2023-nji mart

  Ofis işgärleri üçin adaty ýagdaý, ýatmakdan başga-da oturýar.Hytaýyň iş ýerlerinde oturmagyň özüni alyp barşy baradaky Ak kagyzda aýdylmagyna görä, soraga gatnaşanlaryň 46 göterimi günde 10 sagatdan gowrak oturýar, programmistler, metbugat we dizaýnerler birinji orunda durýar ...Koprak oka»

 • 20-nji asyryň iň ajaýyp dizaýnlaryndan 5 sany klassiki oturgyç
  Iş wagty: 14-nji mart -2023

  Öý bezegi käwagt geýimleriň ýygnanmagyna meňzeýär, eger çyra açyk şaý-sepler bolsa, onda oturgyç ýokary derejeli sumka bolmaly.Bu gün size 20-nji asyryň nusgawy oturgyçlarynyň iň ajaýyp 5 dizaýny bilen tanyşdyrýarys, bu size öýüň tagamyny gowy görkezer.1.Flag Haly ...Koprak oka»

 • Elektron sport otagy
  Iş wagty: 14-nji mart -2023

  Zerurlyklara görä öz “höwürtgelerini” gurmak köp ýaşlaryň bezemegi üçin ilkinji saýlaw boldy.Esasanam köp elektron sport oglanlary / gyzlary üçin “E-sport” otagy adaty bezege öwrüldi.Bir wagtlar "kompýuter oýunlaryny oýnamazdan ..."Koprak oka»

 • Ofisi dynç almagy has amatly ediň
  Iş wagty: Mart-01-2023

  Ofisde dynç almak gowy däl öýdýärsiňizmi?Her gezek stoluňyzda ýatanyňyzda derlemekden oýanarsyňyz we eliňizde we maňlaýyňyzda gyzyl yzlar bolar.Ofisiň dar we petiklenen ýerinde düşek, oturgyç goýmak mümkin däl ...Koprak oka»

 • Ofisdäki oturgyç derňewi
  Iş wagty: Mart-01-2023

  Ofisde oturmagyň üç esasy görnüşi bar: öňe egilmek, dik durmak we yza egilmek.1. Öňe egilmek ofis işgärleriniň enjamlary we stol işlerini alyp barmagy üçin umumy duruşdyr.Öňe egilen göwresiň duruşy lomber oňurgany düzelder ...Koprak oka»

123456Indiki>>> Sahypa 1/12