Size zerur zat oýun oturgyjy däl, diňe gowy oturgyç

Oýun oturgyjynyň gelip çykyşy üçin iň köp aýdylýanlar ýaryş oturgyjyndandyr we oýun oturgyjynyň ulanylyşynyň dürli görnüşleri bar, berlen maslahat oýun oturgyjynyň oýunçylar üçin iň gowy saýlaw däldigi.Hawa, oýunçylara oýun oturgyjy gerek däl, gowy oturgyç gerek.

oýun1

Hiç haçan oýun oturgyjy bolmandy, oýnuň öňündäki ýaly, islendik oturgyjy agaç oturgyç, aýlawly oturgyç we ş.m. oýun oturgyjy diýip atlandyryp bolar.Oýundan lezzet alýarys, ýöneGDHEROoýunçylaryň has gowy mynasypdygyny duýýar.

NämeGDHEROedip biljek rahat oturgyç ýasap, soň bolsa oýun manysyny berip biler.BuGDHERO oýun oturgyjy: Amaly, rahatlyk, jikme-jiklikler, dessur.

oýun2

Oturmak duýgusyna täsir edýän esasy faktor köpükdir.Ajaýyp köpük goldawy we ýumşak aýratynlyklary kanagatlandyrmalydyr.Birmeňzeş köpük bolsa-da, uly tapawut bar, şonuň üçin ýönekeý adamlar bu hiläni tapawutlandyryp bilmeýärler.

HatdaGDHERO-nyň iň gymmatly oýun oturgyçlarytäze köpükden ýasalýar, GDHERO-nyň düzüm sanawynda hiç haçan görünmeýän pes köpükler.GDHERO oýun oturgyçlarynyň aglaba köplügi, has amatly we uzak wagtlap ýadamaýan has gowy oturmak tejribesi bolan galypdan ýasalan köpükdir.

oýun3

Mundan başga-da, oýun oturgyjynyň rahatlygynyň täsiriniň açary goltukdyr.Wideo oýunlary oýnaýarmy ýa-da tötänleýin çäreler bolsun, gol amatly bolmasa, özüni oňaýsyz duýar.GDHERO 1D-den 4D aralygyndaky goltuklar bilen gelýär we goltuklar amatly ulanmak tejribesini hasam ýokarlandyrmak üçin ýumşak PU materialy, flanet örtügi, tirsek ýeri we ş.m. bilen bezelendir.

oýun4

Ahyrynda, oýun oturgyjynyň sarsdyryş funksiýasy barada, bu funksiýa barada düşünjämiz bolmazlygy mümkin, aşakdaky oturgyç çalşylsa, geň bolmaz.Aşakdaky rattan oturgyjy, gündelik durmuşymyzda çaýkamak funksiýasyna iň köp duş gelýän oturgyçdyr.Güýçli oýun toparlaýyn söweşden soň, çaýkanýan oturgyçdan ýüz öwürmersiňiz diýip ynanýaryn.

oýun5

Tolkun funksiýasyndan başga, 155 gradusda oturyp bolýan sazlanyp bilinýän arka, şonuň üçin oturgyçda oturanyňyzda dynç alyp bilersiňiz, oýun oýnamakdaky pozisiýalary we fizikalary üýtgetmek üçin iň amatly goldaw berýär.

oýun6

Size zerur zat oýun oturgyjy däl, diňe gowy oturgyç,GDHEROmuny diňe seniň üçin et!

 


Iş wagty: 28-2023-nji mart