Gtracing Rocker-de aýak dynçlygy bilen oňaýly oýun massa chair oturgyjy

Gysga düşündiriş:

Model belgisi: GF-246

Ölçeg : Standart

Oturgyç gapagy materialy: PU deri

Arm görnüşi: PU pad 4D Düzülip bilinýän ýaraglar

Mehanizmiň görnüşi: Kebelek mehanizmi

Gaz göterijisi: 80mm

Esasy: R350mm neýlon bazasy

Kasterler: 60mm ýaryş ussady

Çarçuwaly: metal

Köpük görnüşi: Galyplanan köpük

Düzülip bilinýän arka burç: 155 °

Düzülip bilinýän lomber ýassygy: Hawa

Massaagerçy bilen: Hawa


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň esasy pursatlary

1. HER ANGLEDEN KOMFORT - Iň oňat oturylýan ulular oýun oturgyjy, aýakgaply, dem alýan premium PU deri bilen örtülen, galyň ýassykly, 7 bally massaager bilen enjamlaşdyrylan, ofisde uzak wagt geçirseňizem, size iň ýokary rahatlyk berýär. kompýuter ýa-da oýun.

boýag (1)

2.ERGONOMIK DIZAYN - “Footrest” bilen ýaryş stilimizdäki oýun oturgyjy, ergonomiki gurluşyk bilen, ýokary reňkli neýlon bazasy bilen reňkli gapakly, iň ýokary hereket üçin 360 ° süýşýän we 300 lira çenli goldaw berýän neýlon tekiz rolikli kastorlar bilen bezelendir.

boýag (2)

3.KOMFORTABLE POSITIONASY - 90 gradus -155 dereje aralygynda sazlanyp, oturyp, amatly ýagdaýyňyzy tapyp bilersiňiz, ony islendik oturgyçda gulplap bilersiňiz, bu filmleri we öýleri görmegi has lezzetli edýär.Mundan başga-da, yza çekilip bilinýän aýak yzy gowy we berkdir, bu bolsa aýagyňyzy rahatlandyrýar we dynç alanyňyzda ýadawlygy azaldýar.

boýag (3)

4.EASY ASSEMBLY - Biziň oturgyjymyz ähli enjamlar we zerur gurallar bilen ýygnamaga taýyn.Stepdimme-ädim görkezmeler bilen gurlarsyňyz we oýnamaga taýyn bolarsyňyz, takmynan 10-15 minutda ofisde işe başlarsyňyz!

boýag (4)

5. Müşderi kepilligi - Müşderilerimiziň hemmesiniň 100% kanagatlanmagyny isleýäris.Eger ýok bolsaňyz ýa-da soraglaryňyz bar bolsa, GDHERO müşderi hyzmatyna ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.

Üstünliklerimiz

1. Foshan şäheriniň Jiujiang şäherinde ýerleşýän HERO OFF FURNITURE, 10 ýyldan gowrak wagt bäri ofis oturgyçlaryny we oýun oturgyçlaryny öndüriji we eksport ediji.

2. Zawodyň meýdany: 10000 inedördül metr;150 işçi;20ylda 720 x 40HQ.

3.Biziň bahamyz gaty bäsdeşlik edýär.Käbir plastmassa esbaplary üçin galyplary açýarys we çykdajylary mümkin boldugyça azaldýarys.

4. Adaty önümlerimiz üçin pes MOQ.

5. Müşderiler tarapyndan talap edilýän eltiş wagtyna laýyklykda önümçiligi berk düzýäris we harytlary wagtynda iberýäris.

6.Biziň çig maly, ýarym önümi we taýýar önümi barlamak, her sargyt üçin gowy hilini barlamak üçin hünärmen QC toparymyz bar.

7. Adaty önümimiz üçin kepillik: 3 ýyl.

8.Biziň hyzmatymyz: has çalt jogap, bir sagadyň dowamynda e-poçta jogap beriň.Saleshli satuwlar, iş gutarandan soň jübi telefony ýa-da noutbuk arkaly e-poçtalary barlaýar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler