Anotherene-de 5 klassiki oturgyç giriş

Anotherene-de 5 klassiki oturgyç giriş

Geçen gezek 20-nji asyryň iň ajaýyp oturgyçlarynyň bäşisine göz aýladyk.Bu gün ýene 5 sany klassiki oturgyç bilen tanyşdyralyň.

1.Çandigarh başlygy

Chandigarh kafedrasyna ofis başlygy hem diýilýär.Öý medeniýeti ýa-da retro medeniýeti bilen tanyş bolsaňyz, onuň hemme ýerde barlygyndan gaçyp bilersiňiz.Bu oturgyç ilki Hindistanyň Chandigarh şäheriniň raýatlarynyň oturmak üçin oturgyçlary bolmagy üçin döredilipdi.Climateerli howany we önümçiligiň kynlygyny göz öňünde tutup, dizaýner Pýer Jeanneret çyglylyga we güjüklere garşy durup bilýän çaý agajyny we önüm öndürmek üçin ýerli ýerleriň hemme ýerinde duşup boljak rattany saýlady we köpçülikleýin önümçilik etdi.

1

2.Güýçli faner oturgyjy

Öý dizaýnynda zehinli jübüt ýaly bir zat bar bolsa, Çarlz we Reý Eames sanawda birinji orny eýelemäge mynasypdyr.Öý mebelleri hakda hiç zat bilmeseňizem, döreden ajaýyp zatlaryny gördüňiz we özboluşly Eames tagamy we stili bar.

Oturgyçdan arka tarapdaky bu agaç salon oturgyjynyň hemmesi ergonomiki dizaýndyr, umumy görnüşi amatly we owadan, şol bir wagtyň özünde geçen asyrda Amerikanyň “Time” magazineurnaly tarapyndan “20-nji asyryň iň gowy dizaýny” saýlandy, öý medeniýetiniň taryhynda möhüm ornuny görkezýär.

2

3. Otag otagy

Eames jübütinden henizem biri-biri bilen aýrylmaz baglanyşykly, olaryň “Eames” salon oturgyjynyň dizaýny, elbetde, öýde oturmagyň dizaýnynyň taryhynda öňdäki hatarda durýar.1956-njy ýylda doglan gününden bäri hemişe super ýyldyz bolupdy.ABŞ-nyň häzirki zaman sungat muzeýi bolan MOMA-nyň hemişelik ýygyndysyna girizildi.2003-nji ýylda dünýäniň iň oňat önüm dizaýnyna girizildi.

Nusgawy “Eames” salonynyň oturgyjy, täze we nepis bolup, içerki üýtgeşik ýyly bezeg atmosferasyny getirýän aýak dizaýny hökmünde akja agajyny ulanýar.Egri tagta ýedi gatlakdan ybarat bolup, tebigy reňk we dokumasy bilen turş şahasy agajy, alça agajy ýa-da hoz gabygy bilen ýelmeşýär.Oturgyç, arka we goltuk oturgyjyň 360 dereje aýlanmagyna mümkinçilik berýän we aýak yzy bolan ýokary bahar gubka bilen birleşdirilýär.Umumy dizaýn örän döwrebap we moda, şol bir wagtyň özünde gyzykly we rahatlyk duýgusyna eýe bolup, ilkinji saýlama oturgyçlaryň biriniň öý söýüjileriniň köpüsine öwrüldi.

3

4. Aw kafedrasy

Meşhur dizaýner Børge Mogensen tarapyndan 1950-nji ýylda döredilen Aw oturgyjy, orta asyr Ispan mebelleri bilen ylhamlanan gaty agaç bilen deriniň utgaşmasy bolup, işe başlaly bäri dessine üstünlik gazandy.Børge Mogenseniň dizaýny, elmydama Amerikaly Şakeriň funksionalizminiň we özüne çekiji durmuşyň täsiri bilen ýönekeý we güýçli bolupdyr.

Youngaş wagty Ispaniýa birnäçe gezek syýahat edipdi we Ispaniýanyň günortasynda we Hindistanyň demirgazygyndaky Andalusiýada giňden ýaýran adaty oturgyçlara hut özi ýokary baha berýärdi.Yza gaýdyp geleninden soň, çylşyrymlylygy azaltmak we öz pikirini goşmak bilen asyl aýratynlyklaryny saklamak üçin bu adaty oturgyçlary döwrebaplaşdyrdy.Aw kafedrasy şeýle dünýä indi.

4

10. Başlyk başlyk

1949-njy ýylda Daniýaly dizaýn ussady Fin Juhl tarapyndan döredilen başlyk kafedrasy köpden bäri bütin dünýäde meşhurlyk gazandy.Bu oturgyç sergi açylyşynda oturan korol Federici IX-iň adyny göterdi, ýöne oňa korolyň oturgyjy diýilýär, ýöne Fin Juhl ony başlyk oturgyjy diýip atlandyrmagy has ýerlikli hasaplaýar.

Fin Juhlyň eserleriniň köpüsi heýkeltaraşlyk dilinden ylham alýar.Hoz we deriden ýasalan başlyk oturgyç egri dik agzalar we tekiz gorizontal agzalar bilen gurnalan, bularyň hemmesi dürli burçlara çenli uzalýar.Çylşyrymly görünýär, ýöne ýönekeý we tertipli bolup, ony Daniýanyň mebel dizaýnynyň iň meşhur mysallaryndan birine öwürýär.

5

Klassiki oturgyçlaryň 5-si bilen tanyşlyk tamamlandy.Adamzat jemgyýetiniň ösmegi bilen baý dizaýnly has köp klassiki oturgyçlaryň, şol sanda ofis işine ýakyn baglanyşykly ofis kafedrasynyň dörediljekdigine berk ynanýarys.


Iş wagty: 28-2023-nji mart